Over SIVI

De waarde van vernieuwing

De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag kunnen we weer nieuwe dingen, zijn er nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?

Digitale toekomst, kennis voor nu!

Wij zijn SIVI en wij ontwikkelen en beheren standaarden voor digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche. Onafhankelijk en deskundig. We bieden inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. We analyseren trends, onderzoeken de impact van nieuwe technologieën en inspireren alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat doen we met papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers van bijvoorbeeld verzekeraars, intermediairs en volmachten. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.

SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de consument te laten werken. De consument, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale consument vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. Wij helpen de verzekeringsbranche om beide te bieden.

Heeft u een vraag?

We helpen u graag verder

Veelgestelde vragen over SIVI

In 2002 werd in opdracht van het e-Business platform een werkgroep gestart voor het ontwikkelen van voorstellen voor ketenintegratie in de verzekeringsbranche. Dit resulteerde in het programma Ketenintegratie, dat in januari 2003 officieel van start ging. Dit was een overlegplatform tussen intermediairs en verzekeraars, met de programmadoelstelling om de administratieve koppeling tussen intermediairs en verzekeringsmaatschappijen te verbeteren, door het ontwikkelen van een viertal branchestandaarden:

  • De gegevensstandaard (AFD)
  • De transactiestandaard (GIM)
  • De processtandaard (Procesatlas)
  • De authenticatiestandaard (Digitaal Paspoort)

Teneinde op neutrale wijze en – belangrijker nog – met controle op de kwaliteit en functionaliteit, de standaarden te kunnen bouwen, uitrollen en beheren, werd op 19 februari 2004 de Stichting SIVI opgericht. Dit Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche is tot de dag van vandaag hèt instituut waar de standaarden voor deze branche gedefinieerd en ontwikkeld worden. Teneinde voeling te houden met de markt (de klant dicteert) zijn er diverse overlegniveau’s binnen het SIVI. Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen, de standsorganisaties en de directeur SIVI. Zowel de Raad van Advies, waarin ketenintegratie experts van verzekeraars en intermediaire organisaties zitting hebben, als de Referentiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de systeemhuizen in de intermediaire sector, geven inhoudelijk en functioneel advies aan het Bestuur. Daarnaast richt een vaste kern standaardisatie experts zich exclusief voor SIVI op de operationele uitvoering van de taken.

SIVI: - staat voor Standaardisatie Instituut voor de VerzekeringsIndustrie (voorheen Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche); - is hét onafhankelijke kennis- en adviescentrum met betrekking tot branche standaarden in de verzekeringsindustrie; - is op 19 februari 2004 als stichting opgericht en heeft geen winstoogmerk; - richt zich op de organisatiegrens overschrijdende interoperabiliteitsvraagstukken; - produceert en onderhoudt standaarden waarmee gegevensuitwisseling en documentuitwisseling tussen partijen kan plaatsvinden; - onderzoekt hoe processen beter kunnen worden ingericht voor de primaire ketenpartijen (consument, adviseur/bemiddelaar, volmacht/verzekeraar); - stuurt op de kwaliteit van de toepassing van standaarden; - is ervan overtuigd dat samenwerking op non-competitieve basis randvoorwaardelijk is voor het ontwikkelen van breed gedragen standaarden.
Achmea (Albert Spijkman) Adfiz (Enno Wiertsema) Aegon (Kees Smaling) De Vereende (Wim Henk Steenpoorte) Nationale-Nederlanden (Wijnand de Kruijff) NVGA (Michael de Nijs) Verbond van Verzekeraars ( Leo de Boer) VIVAT (Jeroen Potjes)
Het SIVI-bestuur bestaat uit afgevaardigden namens verzekeraars, een afgevaardigde namens het Verbond van Verzekeraars, een afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en een afgevaardigde namens de standsorganisatie van intermediairs (Adfiz). Het bestuur is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid en benoemt de directeur. De directeur bereidt de vergaderingen bestuur voor. Het bestuur benoemt verder leden van de Raad van Advies en beslist over wijzigingen in de SIVI standaarden indien de wijzigingen als zwaar worden geclassificeerd. Ook de Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeraars en standsorganisaties (Adfiz en NVGA). Het bestuur, de directeur en de uitvoeringsorganisatie SIVI kunnen de Raad van Advies verzoeken hen van advies te dienen. De Raad van Advies kan besluiten de stichting of haar organen ongevraagd van advies te dienen. De Raad van Advies adviseert over wijzigingen in de SIVI-standaarden indien de wijzigingen als medium / zwaar / licht worden geclassificeerd. Over medium / zwaar wordt altijd geadviseerd. Over licht alleen als de aanvrager dit wenst. Over licht / medium kan de Raad van Advies ook een besluit nemen. De Raad van Advies kan werkgroepen installeren en opheffen. Deze werkgroepen brengen vervolgens advies uit. De Referentiegroep bestaat uit leden vanuit de systeemhuizen die intermediairs voorzien van software en leden vanuit overige leveranciers. De Referentiegroep heeft tot taak om, zonder tussenkomst van het bestuur, meningen en standpunten van de verschillende deelnemers, deskundigen en andere betrokkenen op thema’s met betrekking tot standaardisatie en ketenintegratie te vernemen en op basis daarvan de uitvoeringsorganisatie SIVI te adviseren ten aanzien van het voorbereiden en uitvoeren van wijzigingsvoorstellen en uitvoeringszaken. Bij een verzoek om wijziging of aanvulling van de standaarden, met classificatie medium of zwaar, wordt de Referentiegroep door de uitvoeringsorganisatie SIVI altijd om advies gevraagd. De Raad van Advies en de Referentiegroep treden op reguliere basis met elkaar in dialoog en worden door SIVI in staat invloed uit te oefenen op de standaardisatieagenda van SIVI. Voor de verschillende standaarden zijn werkgroepen actief die SIVI ondersteunen in het specificeren en voorbereiden van vernieuwingen in de standaarden. Een werkgroep heeft uitsluitend een adviserende rol in de richting van de uitvoeringsorganisatie SIVI.
SIVI onderzoekt hoe processen binnen verschillende verzekeringsdomeinen kunnen worden geoptimaliseerd. Hieruit volgt ook welke standaarden nodig zijn, waarbij geldt dat de kracht van een standaard toeneemt, naarmate een standaard meer processen ondersteunt. SIVI richt zich op de volgende domeinen: - Schade Particulier - Leven Particulier - Collectief Pensioen - Verzuim - Schade Zakelijk - Zorg Ten behoeve van deze domeinen onderzoekt SIVI ontwikkelingen in de volgende werkgebieden: - Gegevensstandaarden - Interconnectiviteit - Monitoring toepassing standaarden - Beveiliging & Authenticatie & Identificatie - Personal Data Cockpits - Data-uitwisseling & privacy - Big Data & Data-analyse - Cognitive computing
Standaarden nemen een belangrijke plaats in bij het inrichten processen, het maken van afspraken op overlappende werkgebieden en standaarden zijn bepalend voor kostenbeheersing en de inzetbaarheid van koppelingen. Standaarden nemen belangrijke plaats bij inrichten processen Binnen de inrichting van processen neemt de inzet van software en koppelingen een steeds prominentere plaats in: 1. Klantbediening: het intermediair bedient zijn klant in toenemende mate via selfservice concepten. 2. Verhoging van time to market: het intermediair wil sneller, meer compleet en met actuele informatie de klant adviseren en producten verkopen. 3. Creëren van extra verkoop kansen: toenemende behoefte om op basis van data analyse / database marketing rendement per klant te verhogen. 4. Verlaging van kosten: herinrichten van processen leidt tot intensivering van de inzet van software en de behoefte aan geautomatiseerde informatie uitwisseling (koppelingen). 5. Eisen met betrekking tot kwaliteit en compliance: eisen met betrekking tot correct gebruik van tarieven en offertes leiden tot een toenemende inzet van online transacties. Overlappende werkgebieden In essentie ontstaan er nu 2 deels overlappende werkgebieden: 1. Koppelvlakken tussen doelgroepen, met als meest voor de hand liggende voorbeeld de koppeling tussen verzekeraar en de administratiesoftware van het intermediair. Naast intermediair en verzekeraar wordt de klant (consument, werkgever, werknemer) nadrukkelijk als onderdeel van de keten gezien. 2. Het werkgebied dat sterk in opmars is, zijn koppelingen tussen de verschillende systemen in gebruik bij het intermediair zelf. Bijvoorbeeld de keten advies-offerte-aanvraag. Ook binnen de bedrijfsgrenzen van een volmacht of verzekeraar kunnen standaarden ingezet worden om verschillende systemen te koppelen. Standaarden zijn bepalend voor kosten en inzetbaarheid van koppelingen Naarmate een partij bij implementatie van enige omvang meer afwijkt van het gebruik van standaarden zullen de implementatie kosten hoger zijn. In het geval gekozen wordt voor respectievelijk een eigen communicatieprotocol, eigen syntax, eigen berichtstructuren en een eigen gegevensinterface, nemen de kosten toe. In het meest extreme geval moet met een zeer groot aantal partijen bilaterale afspraken worden gemaakt en is sprake van een complexe beheersbaarheid.
SIVI kent een organisatiestructuur waarbij de brancheorganisaties in het bestuur zijn vertegenwoordigd en verschillende branchepartijen zitting hebben in de Raad van Advies en de Referentiegroep. Zie ook FAQ 4. Voor de ontwikkeling en het onderhoud van de SIVI standaarden heeft SIVI gekozen om binnen de domeinen waar zij actief is verschillende communities op en in te richten. Een SIVI community kent gemeenschappelijke ketenprocessen waarvoor berichtstandaarden en protocollen worden afgesproken. Per community wordt een werkgroep geïnstalleerd die SIVI adviseert bij het ontwikkelen en onderhouden van de standaarden. Momenteel zijn de volgende werkgroepen actief: - AFD* - Verzuim *De werkgroep AFD wordt t.z.t. opgesplitst in community specifieke werkgroepen: - ADN - Claims - Mijnverzekeringenopeenrij - SKP - VPI - NVGA

Ons Team

Bas de Graaf

Consultant
bas.de.graaf@sivi.org

Danny Schaapherder

Consultant
danny.schaapherder@sivi.org

Duco Mansvelder

Consultant
duco.mansvelder@sivi.org

Elise van der Kloet

Office manager
elise.van.der.kloet@sivi.org

Gerhard Gerritsen

Consultant
gerhard.gerritsen@sivi.org

Herman Lenferink

Consultant
herman.lenferink@sivi.org

Ingrid Louwerens

Consultant
ingrid.louwerens@sivi.org

Irene Deen-Tai

Consultant
irene.deen-tai@sivi.org

Jeroen Hartogensis

Consultant
jeroen.hartogensis@sivi.org

Peter Mols

Directeur
peter.mols@sivi.org

Robin Oostrum

Consultant
robin.oostrum@sivi.org

Valentijn Peute

Consultant
valentijn.peute@sivi.org

Walter Mosterd

Consultant
walter.mosterd@sivi.org